ESOPONO FABVLAS.


494.     ESOPO NO FABVLAS.

01               Xitagocoro.

02    xo<tocu vocubio<na monoua sobacara nanito chica-
03  rauo soyuredomo, tcuyoi cocoroga tcuqicanuruto
04  yu< cocoro gia.

05          Catamena xicano coto.

06    Aru catamena xica vmibatauo mauatte famiuo taz
07  zunuruga, cano xicano vomo> yo<ua: vare meuo fi-
08  totcu mochitareba, bexxite yo>jinga ytta coto giato co
09  coroyeta datede yoicatauoba nono cataye naxi, v-
10  miyoriua daijiarumaito vomo>te, xidaini saqiye yu-
11  qeba, voriximo sono isobatauo funega touottaga co-
12  no xicauo mite yauo ytateta.  Sonotoqi xixiga yu<ua:
13  satemo vareua funo varui monocana ! daijino deqeo>
14  to vomo>ta cataua daiji no<te, vomoinofocano catayo-
15  ri daijiga vocottato yu<te xinda.

16               Xitagocoro.

17  Tabun fitoua caxicodateuo xite, xisocono< mono gia.

18          Xicato, budo<no coto.

19    Aru xica cariu<do yori niuacani vouaruruni yotte,
20  xencatanasani sono atarina budo<no cazzurano vchi
21  ye miuo cacuita: cariu<do sono tocorouo touore(d)o-
22  domo, xicauo mitcuqeide yuqisuguita. Sono xica
23  ara imaua carai inochiuo tasucatta monocanato vo-
24  mo>te, co<beuo saxiague sono budo<no fauo curo<taga,
sono    

494.     エソポ の ハブラス。

01               下心。

02   生得(しゃうとく) 臆病な 者は そばから 何(なに)と
03  力を 添ゆれども、強い 心が 付きかぬると
04  いう 心 ぢゃ。

05          片目な シカの こと。

06   ある 片目な シカ 海端(うみばた)を 廻って 食(は)みを
07  尋ぬるが、かの シカの 思う やうは、「我 目を
08  一つ 持ちたれば、別して 用心が いった こと ぢゃ」と
09  心得た だてで 良い方(かた)をば 野の 方(かた)へ なし、
10  海よりは 大事あるまいと 思うて、次第に 先へ 行(ゆ)
11  けば、折りしも その 磯端を 舟が 通ったが こ
12  の シカを 見て 矢を 射立てた。その時 鹿(しし)が 言うは、
13  「さても 我は 符(ふ)の 悪い 者かな! 大事の できょう
14  と 思うた 方(かた)は 大事 無うて、思いの外(ほか)の 方よ
15  り 大事が 起こった」と 言うて 死んだ。

16               下心。

17  多分 人は 賢(かしこ)だてを して、し損なう もの ぢゃ。

18          シカと、ブダウの こと。

19   ある シカ 狩人(かりゅうど) より にわかに 追わるゝに よって、
20  せんかたなさに その 辺りな ブダウの 蔓(かづら)の 内
21  へ 身を 隠いた、狩人 その 所を 通れど
22  、シカを 見つけいで 行(ゆ)き過ぎた。その シカ
23  「あら 今は 辛(から)い 命を 助かった ものかな」と
24  思うて、首(かうべ)を 差し上げ その ブダウの 葉を 食らうたが、

註:
494.21-22  touoredo-domo → touoredomo の誤りか。
著作権はhanamaが有します。

目録 BACK   NEXT

広告 [PR] 再就職支援 スキルアップ アルバイト 無料レンタルサーバー